ในปัจจุบันเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกประสบปัญหาและความท้าทายมหาศาล เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน โดยคำจำกัดความความยั่งยืนของเมือง คือ เมืองที่มีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสมดุล ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) และประโยชน์ต่อเมืองอื่น (Positive Externality) โดยประเทศไทยมีนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญ เรื่องเมืองสีเขียว หรือ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับเมืองในหลายบทบาท เช่น เมืองที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ และปลอดภัย เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน


การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาที่ครอบคลุมมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคม รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนโอกาสในการตอบสนองความต้องการของคนในอนาคต ปัจจุบันเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกประสบปัญหาและความท้าทายมหาศาล เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัญหาของโรคระบาด ภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความจำเป็นที่จะต้องเร่ง และดำเนินการแก้ไขปัญหา ไปพร้อมกับการพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน จากงานวิชาการที่มีอยู่คำจำกัดความ “ความยั่งยืนของเมือง” คือ เมืองที่มีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์ ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) และการเอื้อประโยชน์ต่อเมือง (Positive Externality) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป


 1. เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเมืองได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับท้องถิ่น
 2. เพื่อเป็นเวที ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจการสร้างและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทันสมัย อย่างยั่งยืน
 3. เป็นเวทีในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเมืองในทุกองค์ประกอบ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเมืองยั่งยืนร่วมกันอย่างบูรณาการ

 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การนำเสนอผลการการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 • ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก
 • กิจกรรม Networking Cocktail Reception และร่วมงานมอบโล่ห์เกียรติคุณแก่องค์กรที่ร่วมนำเสนอผลงานและแสดงนวัตกรรมการพัฒนาเมืองยั่งยืน


 1. นำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่หลากหลายไปปรับใช้ในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการอยู่ดีมีสุขของประชาชน คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สภาวะการเปลี่ยนแลงของอากาศ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 2. ริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้จริง ในการบริหารงานตาม พื้นที่ ท้องถิ่น ของตนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 3. นำแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเป็นเจ้าของให้แก่ชุมชนไปใช้จริงในการบริหารงาน
 4. เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นองค์รวมและมีความสมดุลในมิติการพัฒนา ระหว่างเมืองและชนบท และระหว่างท้องถิ่นกับประเทศ

Co-Hosted By


Sponsored By


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 221, 223 (คุณปอนด์)
E-mail : [email protected]
Facebook : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
Line OA : @dugathailand

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

© Copyright เมืองยั่งยืน Sustainble City - All Right Reserved.